Zevende voortgangsrapportage Feyenoord City
01-12-2021

Zevende voortgangsrapportage Feyenoord City

Op 30 november heeft de raad de zevende voortgangsrapportage Feyenoord City vastgesteld. Deze rapportage heeft een looptijd van april 2021 tot 1 oktober 2021. 

 

Looptijd voortgangsrapportage

In de vorige (zesde) voortgangsrapportage is ook actuele informatie opgenomen van na de formele peildatum van 1 april. Dat hield verband met de beoogde besluitvorming van juli in de gemeenteraad. Dit betrof de volgende onderwerpen:

• Investeringsmemorandum van Stadion Feijenoord en BVO Feyenoord;
• Toets op de randvoorwaarden van de Position paper opgesteld door Deloitte;
• Ons raadvoorstel van 30 april jl. om in te stemmen met Financial Commitment op basis van de uitkomsten van deze toets;
• Diverse andere zaken zoals voortgang financiering, de Procesovereenkomst Herontwikkeling De Kuip en toezeggingen over de risico’s van de gebiedsontwikkeling.

Omdat deze onderwerpen onderdeel uitmaken van de vorige rapportage zijn ze tevens het ijkpunt ten opzichte waarvan we de voortgang in deze (de zevende) rapportage schetsen. De peildatum van de voorliggende rapportage is 1 oktober. Relevante ontwikkelingen tussen dit moment en het moment van aanbieden worden opgenomen in de begeleidende raadsinformatiebrief zodat uw raad een zo actueel mogelijk beeld heeft.

Feyenoord City voortgangsrapportage november 2021


De voortgangsrapportage is via deze link ook beschikbaar als toegankelijke pdf (tekstversie zonder hyperlinks en tabellen).

Front voortgangsrapportage 30 november