26-04-2018

Voortgangsrapportage Feyenoord City, april 2018

Het college van B&W heeft de eerste voortgangsrapportage van Feyenoord City vastgesteld. Hierin staat beschreven wat de vorderingen zijn vanaf het vaststellen van de Position Paper door de gemeenteraad op 11 mei 2017. Het is voor de gemeente belangrijk dat er wordt voldaan aan de voorwaarden die de gemeenteraad stelt aan dit vooraanstaande en ingewikkelde project. 

 

Er is deze periode vooral gewerkt aan de voorbereiding op de stadion- en gebiedsontwikkeling en de start van het mobiliteitsprogramma en het sociaal economisch programma. Belangrijke activiteiten die bepalend zijn voor de start van de uitvoering, zijn in deze periode gestart. Denk aan gesprekken met bedrijven in het gebied, milieuonderzoeken en het opstellen voor het programma van eisen voor het stadion. 
 
 
Nadat de lening aan Feyenoord City voor de voorbereidingskosten is afgesloten, is de verdere uitwerking van het project, in een extra versnelling, vervolgd. Zo zijn in april het mobiliteitscontract en de intentieovereenkomst voor het sociaal economisch programma vastgesteld. Uitgangspunt voor het project is de Position Paper. Uit de voortgangsrapportage blijkt dat de voortgang van het project goed verloopt. Aan alle randvoorwaarden wordt voortvarend gewerkt. 
 
 
Het college is dus positief over de voortgang sinds het raadsbesluit maar er zijn punten die om extra aandacht vragen.
  • Planning: Het project ligt op schema volgens de oorspronkelijke planning, maar de tijdsdruk neemt toe. De gemeente waakt ervoor dat het hoge ambitieniveau en de zorgvuldigheid niet in het gedrang komen.
  • Verwerving: Voor de bouw van het nieuwe stadion moet er grond worden opgekocht. Daarover is Feyenoord City in gesprek met de eigenaren. De gemeente ondersteunt daar waar mogelijk.
  • Participatie en draagvlak: Er worden veel activiteiten georganiseerd, waardoor er steeds meer mensen worden bereikt. Aandachtspunt is draagvlak winnen en behouden bij de supporters, wijkbewoners en andere stakeholders. De participatiebijeenkomsten worden over het algemeen als goed tot zeer goed ervaren, maar niet alle zorgen kunnen worden weggenomen. Naarmate de plannen concreter worden, kan er meer duidelijkheid worden gegeven. 
 
Tot slot, de stukken die voor de periode van de Position Paper zijn behandeld, zoals haalbaarheidsstudies en de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA), zijn te downloaden op: www.rotterdam.nl/feyenoordcity.