Rondje Stadionpark De Kreek
26-03-2021

Rondje Stadionpark 'De Kreek'

Er wordt in gedeeltes gewerkt aan het Rondje Stadionpark: een recreatieve route door het Stadionpark, die de gebieden in Stadionpark met elkaar verbindt. Eén gedeelte van het Rondje komt aan de westkant van Zomerland te liggen, genaamd De Kreekse Boezem. Vanuit Zomerland stap je straks zo op de route richting Park de Twee Heuvels of het Eiland van Brienenoord. Samen met omwonenden is er gekeken naar het verbeteren van de omgeving en de inrichting van dit stuk van het Rondje Stadionpark.
 

Gebruiksvriendelijkheid en veiligheid op één

Het grootste deel van het Rondje Stadionpark is bedoeld voor fietsers én voetgangers. Gebruiksvriendelijkheid heeft prioriteit voor iedereen die het Rondje wil gebruiken om te sporten, spelen of genieten van een wandeling. Ook mensen in een rolstoel of scootmobiel zijn welkom op de route.

(Brom)fietsers over het huidige voetpad langs de kreek zijn doorn in het oog voor omwonenden. Dit gedeelte van het Rondje is niet breed genoeg om aan beide voldoende ruimte te bieden. Maatregelen als paaltjes en roosters belemmeren de gebruiksvriendelijkheid en zijn niet effectief genoeg. Er is voor gekozen om het pad op te splitsen. Een pad voor (brom)fietsers aan de westzijde van de kreek en een pad voor wandelaars aan de oostzijde van de kreek. Het pad wordt hier dan ook niet zo breed als bij de rest van het Rondje, omdat voetgangers hier een eigen pad krijgen. Daarnaast worden ook onoverzichtelijk hoeken en bochten aangepakt en komt er meer verlichting. De oversteekplaats bij de Dwarsdijk krijgt een eiland in het midden, waardoor men maar één rijstrook per keer hoeft over te steken. Dit moet allemaal bijdragen aan een veilig gebruik van het pad.

Meer ruimte voor plant en dier

Met het aanpakken van het gebied De Kreek wordt een ecologische verbinding gerealiseerd tussen Park De Twee Heuvels en het Eiland van Brienenoord. De Kreek vormt hier met haar oevers de verbinding voor verschillende diersoorten. Het gebied wordt onder andere veel gebruikt door vleermuizen en sperwers. Dit moet bij de herinrichting natuurlijk behouden blijven en waar het kan zelfs worden verbeterd. Zo wordt er meer groen geplant en wordt in het beheer meer aandacht besteed aan insecten, vogels en kleine zoogdieren.

Aan de oostzijde wordt de oever afgegraven, waardoor er een geleidelijke overgang ontstaat van water naar land. Dit zorgt voor meer variatie in diepte, waardoor er verschillende water- en oeverbeplanting kan groeien. Op verschillende plekken aan de oever worden boomstammen neergelegd die onder ander een schuilplaatsen bieden voor vissen. In samenwerking met bewoners van Zomerland wordt er ook een insectenmuur gebouwd. Onder de brug worden kunstnestkommen voor de huiszwaluw geplaatst. De verschillende insecten en grote hoeveelheid modder vormen de ideale locatie voor deze vogel.

Hoewel alle genoemde maatregelen de verbinding sterk verbeteren is het nog niet optimaal. De Dwarsdijk en de J.F. Kennedyweg vormen een barrière. Kleine zoogdieren kunnen moeilijk veilig deze drukke wegen oversteken. Een ecotunnel is voorgesteld. Vanwege de trambaan en de functie van een waterkering is dit helaas niet mogelijk.

Avonturenpad

Omwonenden hebben al een ‘wild’ pad richting het water gemaakt. Dit blijft gewoon bestaan. In verband met de broedplaats van de Sperwer wordt hier geen nieuw avonturenpad aangelegd. Wel wordt het water levendiger. De afvoer van het regenwater uit Zomerland wordt zichtbaar gemaakt., waardoor er na een regenbui een beekje ontstaat naar de kreek. Er komt op deze plek meer bloemrijke beplanting dat specifiek past bij het water. Naast het planten van nieuw groen, moeten er ook enkele bomen en struiken gerooid om meer ruimte te creëren en een beter beheer mogelijk te maken. Langs de Kreekse Boezem worden alleen aan de huizenzijde enkele bomen gekapt ter hoogte van het vlonderpad.

Uitvoering

Na komende zomer wordt gestart met de werkzaamheden in het gebied De Kreek. Als alles volgens planning verloopt, is dit stuk van het Rondje Stadionpark begin 2022 gereed.

Entree De Kreek nieuwste