09-02-2018

Gebiedsvisie Stadionpark vastgesteld door de gemeenteraad


 

Een belangrijke gemeenteraad voor de gebiedsontwikkeling Feyenoord City en Stadionpark.
Op de gemeenteraad van 1 februari stonden voor Feyenoord City en Stadionpark de volgende besluiten op de gemeenteraad.

1. Het vaststellen van de gebiedsvisie Stadionpark
2. Het intrekken van de oude reservering voor ene brugverbinding over parkstad
3. Het intrekken van de nog geldende structuurvisie
4. Het aanpassen van de te overeenkomen huurperiode met de SC en BVO Feyenoord voor de nieuwe accommodatie op de Sportcampus tot 25 jaar
5. Het nemen van het coördinatiebesluit voor de planologische procedures voor Feyenoord City
6. Het nemen van het voorbereidingsbesluit voor Feyenoord City
 
Deze besluiten zijn met 34 stemmen voor en 9 tegen aangenomen. Ook het bestemmingsplan  Noorderhelling is in deze gemeenteraad met 41 stemmen voor en 2 tegen aangenomen, een mooie mijlpaal voor de gebiedsontwikkeling!

Straatnamen met Feyenoord helden en andere moties

Van de acht ingediende moties zijn de volgende drie aangenomen;
  • Er is unaniem een motie aangenomen om de toekomstige straatnamen in Feyenoord City te vernoemen naar helden van Feyenoord uit het verleden.  Feyenoord op de straten (Leefbaar Rotterdam).
  • Er is een motie aangenomen om de bestaande wegenstructuur (veelal 2x2 rijbanen) zoveel mogelijk te behouden en niet terug te brengen naar 2x1 (33 voor, 10 tegen). Géén twee naar één (Leefbaar Rotterdam, VVD)
  • Er is een motie bij de gebiedsvisie Stadionpark met 38 stemmen voor en 5 tegen aangenomen om het te bebouwen gebied aan de noordkant van het Park de Twee Heuvels te verkleinen. Met als gevolg dat er minder dan 47 woningen gerealiseerd kunnen worden. In de nota van uitgangspunten en het ontwerp-bestemmingsplan zal duidelijk moeten worden hoeveel woningen er gebouwd kunnen worden. Bebouwing noordkant park de Twee Heuvels (PvdA);